Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych


  1. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Adaptacji i Rozwoju Dzieci i Młodzieży Dwujęzycznej "Bilingwo" z siedzibą w Poznaniu 61-838, przy ul. Wrocławska, 25/3, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, którego dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadające NIP: 7831846950, REGON: 411184520 (dalej jako: Administrator).
  2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (RODO).
  3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu naboru w ramach wydarzeń realizowanych przez Administratora, rekrutacji na wydarzenia organizowane przez Administratora, Konkursów Mikrodotacji, realizacji mikrodotacji i podpisania umów oraz sprawozdawczości w ramach prowadzonych Konkursów Mikrodotacji, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.
  4. Dane osobowe są niezbędne dla realizacji w/w działań. Podanie ich jest dobrowolne. Jednak niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w ramach wydarzeń realizowanych przez Administratora, Konkursów Mikrodotacji, - złożenia oferty, zawarcia umowy na realizację w/w zadania i jej realizacji oraz rozliczenia mikrodotacji.
  5. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym na rzecz Administratora obsługę prawną, księgową, promocyjną, firmie informatycznej świadczącej obsługę IT i hostingową, obsługę procesu składania wniosków, badania ewaluacyjne na zlecenie Administratora, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta, specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Administratora i finansujących/sponsorów projektów.
  6. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawie danych osobowych mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej rodo@pisop.org.pl (dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora).
  7. Dane będą przetwarzane przez określony w umowach Administratora z instytucjami finansującymi projekty.
  8. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  9. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie moich danych, w tym nie będzie dokonywał profilowania.


Made on
Tilda