Regulamin przekazywania darowizn na stronie Bilingwo.org

Postanowienia wstępne
 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia przez Fundację Adaptacji i Rozwoju Dzieci i Młodzieży Dwujęzycznej “Bilingwo”, Poznań, 61-838 przy ul. Wrocławska 25/3, KRS: 0000936257. NIP: 7831846950, REGON: 520582927, zwaną dalej Fundacją usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu osobom korzystającym ze strony Bilingwo.org , przekazywanie darowizn pieniężnych, na działania statutowe Fundacji.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Darczyńcy, należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą ze strony Bilingwo.orgl w celu przekazania darowizny.
 3. Korzystając ze stron do przekazywania darowizn, Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńców na stronie bilingwo.org/darczynca.
Zasady przekazywania darowizn na stronie
 1. Darowiznę można przekazać po kliknięciu „Wspieram” na stronie Bilingwo.org. Po kliknięciu w link należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie operatora płatności.
 2. Przekazywanie darowizn na stronie Bilingwo.org odbywa się za pośrednictwem operatora płatności – spółka Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561.
 3. Darowiznę można wpłacić przy pomocy przelewu elektronicznego, karty płatniczej (kredytowej lub debetowej) i systemu płatności mobilnych BLIK.
 4. Wpłaty Darczyńców są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane.
 5. Za pośrednictwem strony można przekazywać darowizny jednorazowe lub darowizny cykliczne (patrz niżej) umożliwiające regularne, comiesięczne przekazywanie zadeklarowanej kwoty pieniężnej ze wskazanej karty płatniczej na rzecz Fundacji.
 6. Przekazując darowiznę Darczyńca może wybrać jedną z kwot sugerowanych na stronie Bilingwo.org lub wpisać dowolną, wybraną przez siebie kwotę w pole „Inna”.
Zwolnienia podatkowe
 1. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego. Zgodnie z przepisami prawa art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje możliwość odliczenia od dochodu w roku podatkowym wartość przekazanych darowizn. Darowizny przekazane na działania Fundacji można odliczyć od dochodu: – osoba fizyczna do kwoty równej 6% dochodu przed opodatkowaniem (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od osób fizycznych),- osoba prawna do kwoty równej 10% dochodu przed opodatkowaniem (art. 18 ust. 1 pkt. 1 i 7 ustawy o podatku od osób prawnych). Potwierdzenie przelewu należy przechowywać 5 lat od dokonania darowizny.
Darowizny regularne w postaci płatności cyklicznych
 1. Darczyńca wybierając przekazanie darowizny w formie płatności cyklicznej decyduje się na comiesięczne pobieranie przez Operatora Płatności Autopay S.A.) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wybranej lub wpisanej przez siebie Darowizny.
 2. Darowizna cykliczna będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.
 3. Darczyńca w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty są przechowywane przez operatora płatności (Autopay S.A.).
 4. Fundacja nie gromadzi i nie przetwarza w swoim systemie informatycznym danych z kart płatniczych (kredytowych lub debetowych) Darczyńców. Dane te Darczyńca udostępnia wyłącznie Operatorowi płatności.
 5. Dane Darczyńcy, tytuł, oraz kwota płatności dostarczane są Autopay przez Fundację. Zlecenie przekazywane jest do rejestracji po otrzymaniu przez Autopay wpłaty.
 6. Autopay nie pobiera od Darczyńcy opłaty od realizacji usługi. Cała kwota darowizny trafia na konto Fundacji. Autopay pobiera od Fundacji prowizję oraz dodatkowe opłaty.
 7. W przypadku braku środków na koncie lub zbyt niskiego limitu autoryzacyjnego zadeklarowana kwota nie zostanie pobrana.
 8. W dniu, w którym ważność karty Darczyńcy upłynie, obciążanie karty ustanie i darowizny nie będą pobierane. Kolejne darowizny Darczyńca może realizować po wznowieniu karty i ponownym ustanowieniu na stronie Bilingwo.org regularnej płatności za pomocą nowej karty.
 9. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie: https://oapi.autopay.pl/profile/www/regulation-file/general/pl.
Reklamacje, rezygnacja z płatności cyklicznych, zwroty darowizny, reklamacje usług Autopay
 1. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny jednorazowej lub cyklicznej, należy je zgłosić Fundacji pod adresem: fundacja@bilingwo.org
 2. Darczyńca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach operatora płatności nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć w formie:
pisemnej na adres Autopay Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718.
elektronicznej poprzez formularz https://pomoc.autopay.pl

 1. Płatność cykliczną Darczyńca może odwołać w dowolnym momencie, kontaktując się z Fundacją pod adresem: fundacja@bilingwo.org
 2. Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Rezygnacja z darowizny”, a w treści umieszczenie informacji takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, który był podawany w deklaracji przystąpienia do płatności cyklicznych. Płatność zostanie odwołana od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Darczyńca zgłosił odwołanie.
 3. Darczyńcy mają prawo zażądać zwrotu darowizny w terminie 7 dni od jej wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu należy wysłać e-mail na adres: fundacja@bilingwo.org .
 4. Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Zwrot darowizny”. Wpłata, po potrąceniu kosztów przelewu, zostanie zwrócona w terminie do 7 dni roboczych od dnia wpływu zgłoszenia do Fundacji.


Made on
Tilda